Rgs
20
2017

Vieni su kitais ir su Dievu!

XV piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 8 dieną, penktadienį. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Žeimelio gimnazijos mokiniai turėjo puikią galimybę atverti širdis atgailos ir susitaikymo sakramentui. Dalyvaudami šv. Mišiose su visais giedojome ir meldėmės. Keturi iš dešimties dalyvavusių tarptautiniame piligriminiame žygyje gimnazistų keliavo jau antrą kartą – tai Vaiva Petrulaitytė, Tautvydas Bartkus, Žavinta Butaitė ir Skaidrius Tankūnas. Jauniausi dalyviai –penktos klasės mokiniai Justinas Šerpetauskis ir Aironas Šulinius.

Pirmą dieną įveikėme dvi kelio atkarpas- 6 ir 8 kilometrų, iš viso 20 kilometrų. Pabuvojome  Rėkyvos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje. Žeimelio gimnazistai, pabendravę su kitais žygeiviais prie laužo ežero pakrantėje, apsilankė mažiausioje bažnytėlėje 23 val. adoracijai. Antrą  piligriminio žygio dieną kėlėmės 6  valandą ir  dalyvavome šv. Mišiose. Savo valios ir pasiryžimo dėka tądien įveikėme 34 km. Lankėmės Pakapės Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Vėliau ilsėjomės Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčioje. Vakare gėrėjomės meninė programa. Muzikinę programą vainikavo  grupės ,,Chebra“ iš Babtų daina ,,Yra vienas Dievas trijuose asmenyse“.

Trečioji piligriminio žygio diena prasidėjo šv. Mišiomis. Įveikę 6 km miško takeliais, grožėjomės Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Pasiklausę gražiausių giesmių, prisivaišinę gausiomis parapijiečių vaišėmis, pajudėjome Šiluvos link.  Pakiliai  nusiteikėme likus tik  8 km iki galutinio tikslo. Visus maloniai nustebino Tytuvėnų klebono Rimanto Žaromskio dovana-  „Katalikų giesmynas“. Nepajutom,  kaip atėjom iki Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo Bazilikos Šiluvoje.   Piligriminį žygį vainikavo šv. Mišios Šiluvoje, kuriose dalyvavo  daugiau kaip 400 piligrimų. Prie Lietuvos jaunimo kiekvienais metais prisijungia ir jaunimas iš Punsko bei Gardino. Kiekvienas piligrimas turi intenciją, kodėl eina į Šiluvą. Gardino licėjaus abiturientai, lydimi kunigo Jono, turi tradiciją –dalyvauti atlaiduose tikintis sėkmės egzaminuose.

Kaip žinome, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai vyksta kasmet rugsėjo 7-15 dienomis. Maldininkai vyksta pagerbti Šiluvos Mergelės. Šiais metais tikintieji turėjo galimybę pasimelsti ir prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijoriaus. Piligriminis žygis skiriasi nuo turistinio:  einant giedamos  giesmės ir kalbamos maldos. Jaunieji gimnazistai patyrė piligrimystės teikiamas malones: bendrystę šv. Mišiose, pasisėdėjimą su bendraamžiais prie laužo, maudymąsi ežere (Gauštvinio ir Rėkyvos ), dalyvavimą meninėje programoje mokantis šokių ir žaidimų, dainų ir giesmių. Kai kurie gimnazistai šv. Mišiose pirmą kartą matė vyskupą Eugenijų Bartulį ir tiek daug kunigų. Sužinojo daug nežinomų sąvokų, kitų su piligrimyste susijusių dalykų. Mokinys dalyvaudamas piligriminiame žygyje neformaliai ugdosi savo vertybines nuostatas atsižvelgdamas į santykį su Dievu, kitu žmogumi, įgyja kompetencijų prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Dvasinis savęs ugdymas ir  vertybių puoselėjimas yra svarbiausi dorinio ugdymo programos tikslai.

Dėkojame  gimnazijos direktorei ir vairuotojams už saugų kelią į Kryžių kalną ir grįžimą iš Šiluvos. Užtariami Dievo Motinos Marijos, palaimintojo Teofiliaus,  pačiomis įvairiausiomis intencijomis malda apkabinkime Lietuvą ir švęskime gyvenimą – vieni su kitais ir su Dievu!

Žeimelio gimnazijos tikybos mokytoja Vilma Plačakienė

 

 

.

 

Rgs
18
2017

Rugsėjo 1-osios akimirkos

Rugsėjo 1-ąją dieną gimnazijos bendruomenė iškilmingai pradėjo naujus mokslo metus. Pirmoji pamoka – susitikimas su klasės draugais, vasaros įspūdžių aptarimas-tradiciškai praėjo  klasės auklėtojų kabinetuose. 10 valandą, visiems išsirikiavus gimnazijos aikštėje, dvyliktokai, skambindami šventiniu skambučiu, atsivedė pirmokus . Šventė prasidėjo  Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Renginio  vedėjai, septintokas Oskaras ir vienuoliktokė Olivija,  pristatė svečius. Šventėje dalyvavo Pakruojo savivaldybės vicemeras Jonas Juozapaitis , Žeimelio seniūnijos seniūnė Vitalija Dobrovolskienė ir ,,Beržtalio“  žvejų klubo atstovai. Su  Mokslo ir žinių diena visus pasveikino gimnazijos direktorė  Vilma Kaminskienė, sveikinimo žodžius tarė ir svečiai.  Direktorė padėkos raštais apdovanojo labai gerai praėjusius mokslo metus baigusius   mokinius ir juos mokiusius mokytojus. Daug šiltų padėkos žodžių tądien ištarta ilgamečiams mokyklos mokytojams: fizikos mokytojui S. Žilinskui, chemijos mokytojai S. Zakarienei, pradinių klasių mokytojai O. Grigaliūnienei. Šį rugsėjį mokytojai atsisveikino su mokykla.

Šventės vedėjai  pakvietė sugalvoti kiekvienam šventės dalyviui savo svajonę, o kad ji išsipildytų, pirmokai ir jų mokytoja Rita paleido į dangų balionus. Drąsiausi pirmokai pasveikino visus šventės dalyvius skambiais eilėraščiais,  palinkėjo visiems šiais mokslo metais patirti daug naujų atradimų, sėkmės. Šventės pabaigoje visus savo dainomis pasveikino dešimtokė Danielė.

Laima Almonaitienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui

 

 

Rgs
03
2017

Vasarą kraštotyrininkės dalyvavo projekte „Raudona lieka“

Birželio 26 – 30 dienomis Žeimelyje vyko Lietuvos kultūros tarybos skelbto projekto „Raudona lieka“ dalyvių stovykla, organizatorė – šiaulietė Izolda Žagrakalienė. Projektas susideda iš 3 etapų: dalyvių atrankos, kūrybinės stovyklos ir baigiamojo renginio.

Dalyvavo VGTU architektūros fakulteto dėstytojai ir studentai, Ukmergės meno mokyklos mokytoja ir moksleivė,  Pakruojo ir Linkuvos gimnazijų moksleivės ir mokytojos.

Iš mūsų gimnazijos buvo pakviestos 3 dalyvės- Žavinta Butaitė, Olivija Usonytė ir Gabrielė Dovidonytė, lankančios gimnazijos kraštotyros ir Žeimelio daugiafunkcio centro meninės fotografijos būrelius.

Pirmąją stovyklos dieną vyko ekskursija po Pakruojo kraštą. Susipažinome su senąja miestelių, dvarų raudonų plytų architektūra. Aplankėme Linkuvos, Pašvitinio ir Lygumų bažnyčias, Akmenėlių ir Rimkūnų dvarus bei Pakruojo sinagogą. Ši ekskursija paliko neišdildomą įspūdį ir gerą nuotaiką.

Stovykloje taip pat vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamos architektūrinės formos devizu „sena-nauja“. Šių kūrybinių dirbtuvių vedėjai – VGTU architektūros fakulteto lektoriai – architektai.

Buvo suorganizuota ekskursija po Žeimelį, aplankėme „Žiemgalos“ muziejų, Vienybės aikštę, evangelikų liuteronų bažnyčią, gėrėjomės išlikusiais raudonų plytų pastatais.

Paskutiniąją stovyklos dieną kūrybinių dirbtuvių metu sukurtus objektus eksponavome Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Renginio metu eiles skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.

Ši stovykla mums padėjo artimiau pažinti savo kraštą, atkreipti dėmesį į raudonų plytų architektūrą, taip pat išmokome labiau pasitikėti savimi, susiradome naujų draugų bei pasisėmime kūrybinės patirties. Stovykloje dalyvavo kraštotyros būrelio vadovė Regina Noreikienė ir daugiafunkcio centro meninės fotografijos būrelio vadovė Larisa Kazakevičienė.

Projekto baigiamasis renginys vyks Pakruojo sinagogoje rugsėjo 27 dieną.

 

Gabrielė Dovidonytė, 3g.kl.

Bir
15
2017

Pristatyti 2016/2017 mokslo metų projektiniai darbai

Šių metų gegužės 30 dieną gimnazijos  aktų salėje įvyko  3g klasės mokinių projektinių darbų pristatymas. Darbų temas ir vadovus gimnazistai pasirinko mokslo metų pradžioje ir vadovaudamiesi  metodinėmis rekomendacijomis projektinius darbus rengė visus mokslo metus.  Darbų pristatyme  dalyvavo 2 g klasių mokiniai, jie galėjo pasimokyti,  matydami pavyzdžius suprasti, kokie yra projektinio darbo kriterijai. Projektų metodo esmė – iš pirmo žvilgsnio kasdienės problemos formulavimas ir jos sprendimas pasitelkiant įvairių mokomųjų dalykų pamokose įgytas žinias, atliekant tyrimus, kuriant modelius ir maketus. Šis metodas ypač svarbus tuo, kad problemą mokinys sprendžia pats, mokytojas tampa konsultantu. Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje glaudžiai susijęs su kritinio mąstymo ugdymu, problemų sprendimų strategijų pasirinkimu ir taikymu, efektyviu įvairiausių informacijos šaltinių naudojimu, informacijos apdorojimu, analize, sinteze, interpretavimu, hipotezių bei alternatyvų formulavimu. Džiaugiamės mokyklos 3g klasės mokinių ir mokytojų aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje. Bendraudami mokiniai ir mokytojai geriau susipažįsta, mokosi dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę.  Projektinius darbus  ir pristatymą vertino darbo vadovai  bei vertinimo komisija. Vertinimo  komisijos pirmininkė  Zinaida  Naudžiūnienė.
Įdomiausi projektiniai darbai:

Elektros energijos taupymo planas. Rokas Bajoriūnas, Edgaras Stasiukaitis, darbo vadovas fizikos mokytojas metodininkas Saulius Žilinskas;

Sekminių ragelis. Kamilė Balčiūnaitė, darbo vadovė muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė;
Vaistingųjų augalų vartojimas. Gabrielė Dzindulytė, darbo vadovė biologijos vyr. mokytoja Simona Dovidonienė;
Būk geras ne tik sau, bet ir kitiems. Goda Ivinskaitė, darbo vadovė etikos mokytoja Daiva Ožalaitė;

Kuro naudojimas. Vlada Gaižutytė, darbo vadovė chemijos vyr. mokytoja Silva Zakarienė;

Imigrantai Didžiojoje Britanijoje. Faustas Salvijus Galabinas, darbo vadovas anglų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Petraitienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Gakienė

Bir
14
2017

Linksma vasaros pradžia stovykloje

Kasmet mūsų mokykloje, pasibaigus mokslo metams, stengiamasi socialiai remtinų šeimų vaikams sudaryti sąlygas bent vieną savaitę turiningai ir aktyviai pailsėti. Šią vasarą į stovyklą susibūrė dvylika 1- 5 klasių mokinių. Visą savaitę kasdien vaikai buvo užimti vis kitokia veikla. Pirmadienį jų laukė Kūrybos diena. Kartu su mokytojomis D. Freibergiene ir I. Nogobodiene mokiniai kūrė stovyklos šūkį- skanduotę, šokį ir dainą stovyklos uždarymui, komandų prisistatymus ir, žinoma, stovyklos pavadinimą. Pasivadinę „Vasariniais burbuliukais“ stovyklautojai Išvykos dieną su mokytojomis R. Ovaldaite ir G. Jutinskaite išvyko apžiūrėti garsiosios ūkininko G. Ališausko sodybos.  Sveikatingumo dieną su mokytojais O. Grigaliūniene ir V. Padgurskiu vaikai prisiminė pagrindines saugaus elgesio ir  higienos taisykles. O kadangi sportas- sveikata, visi daug, įvairiai ir intensyviai sportavo. Ekskursijos dieną mokytojos N. Bernotaitė ir R. Orlienė išvežė stovyklautojus į Pasvalio rajoną, vaikai aplankė Girnų muziejų,Smegduobių parką, lipo į Riaubonių piliakalnį ir susipažino su mini zoologijos sodo gyventojais. Paskutinę Turizmo dieną  mokytojos D. Freibergienė ir I. Nogobodienė ne tik nuvežė mokinius apžiūrėti Kūkų kaimo etnografinės sodybos, bet ir organizavo stovyklos uždarymo šventę ir apdovanojimus. Ne vienam stovyklautojui tikriausiai norėjosi, kad tokia šauni stovykla tęstųsi visą vasarą.

 

Pradinių klasių mokytoja                              Onutė Grigaliūnienė

Bir
14
2017

Sekminių ragelis

Septintas sekmadienis po Velykų – Sekminės. Tai pavasarinių sambūrių ir piemenų šventė. Sekminių papročiai susiję su sėjos pabaigtuvėmis ir vasaros darbų pradžia. Šiemet ši šventė sutapo su Tėvo diena ir buvo švenčiama birželio 4 dieną, tačiau dėl mokslo metų pabaigos renginių ir egzaminų šventėme dviem savaitėmis anksčiau.  Saulėtą ir šiltą gegužės 19 dieną Žeimelio gimnazijoje suskambėjo Sekminių ragelis. Tradicinio dainavimo, šokių, muzikavimo šventė – festivalis  „Sekminių ragelis“ rengiama kas antri metai. 2017 m. šventė rengiama antrą kartą. Šia švente siekiama ugdyti mokinių tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip kultūros puoselėtoją.

Šventėje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos kolektyvai, buvo kviečiami dalyvauti ir Pakruojo rajono mokyklų tradicinio (liaudies) dainavimo ir instrumentinio muzikavimo ansambliai, duetai, solistai, tradicinių šokių kolektyvai. Į mūsų kvietimą atsiliepė ir šventėje dalyvavo  patys mažiausieji šventės dalyviai, Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ priešmokyklinė auklėtinių grupė (vadovės E. Motiekaitė, L. Krūminienė), Rozalimo pagrindinės mokyklos kanklininkių ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Klovainių pagrindinės mokyklos skudutininkų ansamblis (vadovė J. Skorupskienė), Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis ir mergaičių vokalinis duetas (vadovė G. Četkauskienė), Linkuvos gimnazijos mokiniai (vadovės D. Kacilevičienė, V. Sidorova).

Šventės – festivalio pradžią paskelbė Žeimelio gimnazijos 6 klasės muzikantų grojamas liaudiškas maršas (vadovė I. Nogobodienė). Užkukavus gegutei į festivalio dalyvius ir svečius kreipėsi šventės vedėjai- 3 g klasės mokinė Kamilė Balčiūnaitė ir 1 g klasės mokinys Augustinas Gurskis. Vedantysis paragino visus susirinkusius šiais žodžiais: „Senesnius prašome mandrą rodyti, jaunus pievoj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus ratais išvežiosim. Už tą rokavonę mes jus apdovanosim ir pagerbsim dailiai. Šventę švęsti pradėsime bendra daina „Padainuosėm mes sustojė“.“ Bendrą dainą užvedė 3 g mokiniai: Gabrielė, Kamilė, Viktorija, Sandra, Rimantė ir Rokas (vadovė I. Nogobodienė). Tradicinius lietuvių liaudies šokius: „Oira“ ir „Gransveras“ pravedė Žeimelio gimnazijos šokių būrelio šokėjėliai (vadovė L. Zapalskienė).

Festivalio dalyviams ir kolektyvų vadovams padėkas ir dovanėles teikė Žeimelio gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė. Gardžia koše svetelius vaišino Žeimelio gimnazijos gaspadinės: Rasa, Rita, Sandra ir Vaida. Visiems smagiai padainavus, pagrojus ir pievoj patrepinėjus antrąją šventės dalį vedė 7 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Eglė Saudargaitė. Pievoje linksmai žaidimus žaidė ne tik patys mažiausi mūsų gimnazijos mokiniai, bet ir vyresniokai.

Didžiausią dėkavonę tariame visiems festivalio dalyviams, pradinių klasių mokiniams ir mokytojoms, vyresniųjų klasių mokiniams ir jų auklėtojams, mokytojams, virėjoms, aptarnaujančiam personalui ir visiems kitiems, kurie nepatingėjo ir į šventę atskubėjo.

 

Muzikos mokytoja Irmina Nogobodienė

 

 

Geg
17
2017

Sėkmė fotografijos konkurse „Sveika šeima“

Gegužės 12 dieną 8 klasės mokinė  Laura Deicerytė  su broliu aštuntoku Justu  ir  neformalaus vaikų švietimo fotografijos būrelio ,,Blykstė‘‘ vadove Larisa  Kazakevičiene  dalyvavo Šiauliuose Fotografijos  namų studijoje  vykusio  konkurso  ,,Sveika šeima  “ laureatų  apdovanojimo   ceremonijoje, į kurią suvažiavo mokiniai iš Šiaulių apskrities. Konkursą organizavo Šiaulių teritorinė ligonių kasa. Lauros  nuotrauka  buvo atrinkta  kaip viena iš konkurso ,,Sveika  šeima‘‘ laimėtojų. Laura dovanų gavo išmanųjį laikrodį.

Pasiteisino neformalaus švietimo programos  fotografijos būrelio organizavimas, gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja būrelio veikloje, įvairiuose konkursuose, parodose. Už mokinių nuvykimą į apdovanojimo ceremoniją  dėkojame  Žeimelio seniūnei V. Dobrovolskienei. Džiaugiamės  Lauros laimėjimu  ir fotografijos būrelio  darbais.

 

Pavaduotoja ugdymui Danė  Gakienė

Geg
17
2017

Rajono kaimo vietovių lengvosios atletikos varžybos

Gegužės 11 dieną kartu su mokytoju V.Padgurskiu gimnazijos mokiniai važiavo į Pakruojį, į rajono kaimo vietovių lengvosios atletikos varžybas. Gimnazistams šios varžybos buvo sėkmingos, laimėta 13 medalių ir viena taurė.  100 m. bėgimo rungtyje Paulina Riekumaitė iškovojo pirmąją vietą, Emilis Čirvinskas – antrą vietą, Dovilė Dragūnaitė ir Rokas Bajoriūnas– trečią vietą;  rutulio metimo rungtyje Domantas Bružas– pirmą vietą, Laimis Sinkevičius – antrą vietą, Justas Kazakevičius – trečią vietą.  Edvinas Prociukas 400 m. bėgimo rungtyje buvo greičiausias –laimėjo pirmą vietą, Sandra Lukošiūnaitė šioje rungtyje liko antra. 1 kilometro bėgime pirmą vietą iškovojo Robertas Pintulis, Giligeda Prociukaitė ir  Lukas Stašys – trečią vietą. Iveta Cibulytė šuolyje į tolį laimėjo pirmą vietą.

Vaikinų komanda iškovojo pirmos vietos taurę ir kelialapį į Šiaulius. Šiauliuose varžybose jie atstovaus savo rajonui. Merginų komanda bendroje komandinėje įskaitoje liko antra.

 

2 g klasės mokinė Vaineta Stremilaitė

Geg
17
2017

Ugdymas karjerai

Gegužės 9 dieną į mokyklą atvyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jie 1g-4g klasių gimnazistams  papasakojo apie pasieniečio profesiją, tarnybos ypatumus, apie bendrus priėmimo į pasieniečių mokyklą  atrankos reikalavimus ir  galimybes tapti profesionaliais Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Pageidaujantys jaunuoliai pabandė rankose palaikyti mokomąjį ginklą, apžiūrėjo pasieniečių įrangą bei ekipuotę. Kinologas  su tarnybiniu šunimi pristatė pažintinę programą ir papasakojo apie keturkojų svarbą saugant Lietuvos valstybės sieną. Gimnazistams svečiai paliko gerus įspūdžius, jie buvo nustebinti pasieniečių profesijos funkcijų įvairove.

 

Direktorės pavaduotoja Laima Almonaitienė

 

Geg
17
2017

Viktorina „Biblioteka kuprinėje“

Gegužės 10 dieną aktų salėje vyko šių mokslo metų skaitymo skatinimo projekto „Biblioteka kuprinėje“ uždarymas. Uždarymo proga 6 – 8 klasių mokiniams buvo surengta viktorina iš skaitytų knygų. Viktoriną vedė bibliotekininkė V. Gribienė, o komisiją sudarė lietuvių kalbos mokytojos. Iš kiekvienos klasės buvo išrinkta komanda po penkis skaitytojus, o vienas atstovas bandė laimę mesdamas kauliuką, iškritęs skaičius lėmė klausimą komandai ir klasės vietą viktorinos rezultatų lentelėje. Likę klasių mokiniai tapo savo komandų sirgaliais. Šiai viktorinai buvo pasirengę visi – komandos puikiai atsakinėjo, o sirgaliai buvo paruošę puikių klausimų kitoms komandoms. Nors klausimai buvo nelengvi, salėje tvyrojo gera nuotaika ir aidėjo juokas. Viktoriną laimėjo 8 ir 6 klasės, o 7 klasei nepasisekė – ji pralaimėjo vienu tašku.

Renginį vainikavo dovanos patiems geriausiems 6-8 klasių skaitytojams: šeštokams-Ernestai, Gediminui, Žygimantui; septintokams-Benediktui, Domui; aštuntokams- Erikui ir Karoliui.

7 klasės mokinė Beata Kazakevičiūtė

Ankstesnės naujienos «