Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI: 1.  Rolandas Stasiukaitis – tėvų atstovas, mokyklos tarybos pirmininkas; 2.  Vita Songailienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė; 3.  Inga Strižigauskienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė; 4.  Jonas Petraitis – mokytojas, mokyklos tarybos narys; 5.  Inesa Butienė  – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė; 6.  Sigutė Paplauskienė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė; 7.  …

Rodyti puslapį

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Sudėtis: • mokyklos direktorius, • direktoriaus pavaduotojai ugdymui, • visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, • švietimo pagalbą teikiantys specialistai, • bibliotekininkai, • kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžius …

Rodyti puslapį

Metodinė taryba

ŽEIMELIO GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo, patirties sklaidos, metodinių naujovių integravimo į ugdymo turinį, skatinančią ugdymo kokybę, gerinančią aplinką. UŽDAVINIAI: 1. Telkti mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti. 2. Koordinuoti metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti. 3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagoginio darbo …

Rodyti puslapį

Mokinių taryba

Žeimelio  gimnazijos MOKINIŲ TARYBA Gimnazijos mokinių tarybos nariai 2017_2018 m.m. Gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2017_2018 m.m.

Rodyti puslapį

Vaiko gerovės komisija

 1. Laima Almonaitienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė; 2. Daiva Ožalaitė- socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja; 3. Nijolė Bernotaitė- pradinių klasių mokytoja – komisijos sekretorė; 4. Diana Freibergienė – specialioji pedagogė, logopedė- komisijos narė; 5. Laimutė Radavičienė – sveikatos priežiūros specialistė, mokytojo padėjėja- komisijos narė; 6. Saulius Zapalskis – technologijų mokytojas- komisijos narys; …

Rodyti puslapį

tevu

Tėvų komitetas

Žeimelio gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2017_2018 m.m.

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą