Elgesio taisyklės

Mokinių elgesys apibrėžtas PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖSE

8.1.    Mokinių teisės

8.1.1.    Teisė  į nemokamą mokymą mokykloje.
8.1.2.    Teisė mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį   bendrąjį išsilavinimą.
8.1.3.    Teisė dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
8.1.4.    Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje.
8.1.5.    Teisė į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo mokymosi.
8.1.6.    Teisė  puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
8.1.7.    Teisė turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
8.1.8.    Teisė savarankiškai mokytis ir eksternu 12 kl. mokiniams laikyti vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus.
8.1.9.    Teisė gauti informaciją apie save, dalyvauti kai svarstomas jų elgesys.
8.1.10.    Teisė gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
8.1.11.    Teisė į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą.
8.1.12.    Teisė burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
8.1.13.    Teisė, nustatyta tvarka,  naudotis mokyklos informaciniais ir materialiniais ištekliais.
8.1.14.    Teisė rašyti per dieną ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.
8.1.15.    Teisė sužinoti savo darbo įvertinimą pamokos metu (jeigu yra vertinamas), kontrolinio darbo įvertinimą – per vieną kalendorinę savaitę, jeigu kartu su mokytoju nesutaria kitaip.
8.1.16.    Teisė į objektyvų savo darbo įvertinimą.
8.1.17.    Teisė rinktis pasirenkamuosius dalykus, modulius, neformalaus ugdymo sritį.
8.1.18.    Teisė reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.
8.1.19.    Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ir paskatinimą.
8.1.20.    Teisė organizuoti užklasinius renginius.
8.1.21.    Teisė mokytis kitų netrukdomam.

8.2.    Mokinių pareigos

8.2.1.    Remiantis Švietimo įstatymu kiekvienas mokinys turi mokytis iki 16 metų bendrojo ar kitokioje formaliojo švietimo sistemos mokykloje; įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad tinkamai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui.
8.2.2.    Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
8.2.3.    Laikytis žmonių bendravimo normų. Nesikeikti, nesipravardžiuoti
8.2.4.    Uoliai lankyti mokyklą ir nevėluoti į pamokas ir kitus užsiėmimus.
8.2.5.    Kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ar kitų renginių metu mokykloje ir už jos ribų.
8.2.6.    Mokyklos teritorijoje, nesuderinus su mokyklos administracija, draudžiama filmuoti telefonais ir vaizdo kameromis.
8.2.7.    Tausoti mokyklos inventorių ir kitą naudojamą turtą, laiku grąžinti gautas mokymo priemones.
8.2.8.    Atlyginti mokyklai padarytą materialinę žalą.
8.2.9.    Vykdyti mokyklos vadovų ir pedagogų nurodymus, kitus su mokykla suderintus įsipareigojimus mokyklai.
8.2.10.    Į mokyklą atvykti švaria, tvarkinga apranga ir su reikalingomis mokymosi priemonėmis.
8.2.11.    laikytis asmens higienos reikalavimų
8.2.12.    Dalyvauti socialinėje ir visuomeninėje veikloje.
8.2.13.    Savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse laikyti švarią ir tvarkingą.
8.2.14.    Nevartoti  alkoholinių gėrimų, nerūkyti, nevartoti kitų svaiginimosi priemonių,
8.2.15.    Nešiukšlinti mokyklos teritorijoje, viešose vietose, negadinti visuomeninio turto.
8.2.16.    Dalyvauti valstybinių dienų minėjimuose.
8.2.17.    Nežaisti azartinių žaidimų, nenaudoti pirotechnikos priemonių ir jų neplatinti, nesinešioti sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų(šaunamojo ginklo, peilio, dujų balionėlio ir pan.).
8.2.18.    Gerbti budinčiuosius, paklusti jų reikalavimams. Iškilus konfliktinei situacijai kreiptis į budinčius mokytojus, klasės auklėtojus, socialinę pedagogę arba mokyklos administraciją.
8.2.19.    Gerbti savo mokyklą, savo elgesiu jos nežeminti.
8.2.20.    Laikytis etiketo reikalavimų.
8.2.21.    Pamokų, pertraukų bei laisvalaikio metu laikytis visų aukščiau išvardintų pareigų.

8.3.    Mokinių elgesys pamokose

8.3.1.    Tinkamai pasiruošti pamokoms (turėti visas mokymo priemones).
8.3.2.    Pagarbiai elgtis: atlikti mokytojo skirtas užduotis, dirbti pagal savo sugebėjimus, neužsiminėti pašaline veikla, savo poelgiais netrukdyti mokytojui ir mokiniams dirbti.
8.3.3.    Nevėluoti į pamoką.
8.3.4.    Aktyviai dalyvauti pamokoje, tačiau savo veikla nekelti sąmyšio.
8.3.5.    Pamokoje nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevalgyti, nekramtyti gumos.
8.3.6.    Pamokoje draudžiama būti su paltais, striukėmis, kepurėmis, sportine apranga (išskyrus kūno kultūros pamokas).
8.3.7.    Pamoka baigiasi tada, kai apie tai praneša mokytojas.
8.3.8.    Nepraleidinėti pamokų be rimtos priežasties.
8.3.9.    Savavališkai nepasišalinti iš pamokų.
8.3.10.    Neatvykus į mokyklą, tą pačią dieną apie tai informuoti klasės auklėtoją.
8.3.11.    Neatvykus į mokyklą 4 ar daugiau dienų pateikti gydytojo pažymą.
8.3.12.    Atlikti paskirtus namų darbus.
8.3.13.    Atsiskaityti už praleistas pamokas.

8.4.    Mokinių elgesys valgykloje

8.4.1.    Gerbti visus šalia esančius bendruomenės narius (mokinius, mokytojus, aptarnaujantį personalą).
8.4.2.    Į valgyklą užeiti tik tuomet, kai ruošiamasi valgyti.
8.4.3.    Laikytis nustatytos maitinimosi tvarkos:
8.4.4.    Po trijų pamokų valgykloje valgo 1 – 7 klasių mokiniai (visi, kurie gauna nemokamą maitinimą ir perka patys).
8.4.5.    Po keturių pamokų valgykloje valgo 8 – 12 klasių mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą ir kurie maitinimą perka patys.
8.4.6.    Kuprinės, einant į valgyklą, nunešamos ir paliekamos prie kabineto, kuriame po pertraukos vyks pamoka.
8.4.7.    Valgyklos patalpose netriukšmauti ir nesistumdyti.
8.4.8.    Palikti švarų stalą, nemėtyti maisto.

8.5.    Mokinių elgesys bibliotekoje – informacijos centre

8.5.1.    Nustatyta tvarka naudotis biblioteka-informacijos centru (taisyklėmis).
8.5.2.    Patalpose netriukšmauti, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkėms.
8.5.3.    Bereikalingai nevaikščioti po bibliotekos-informacinio centro patalpas.
8.5.4.    Į biblioteką nesinešti maisto produktų  ir  nevalgyti.

8.6.    Mokinių elgesys vykstant į namus ir į ekskursijas

8.6.1.    Einant į mokyklą ir iš jos laikytis Kelių eismo taisyklių.
8.6.2.    Kultūringai ir drausmingai elgtis laukiant autobuso, įlipant ir išlipant iš jo.
8.6.3.    Autobuse nešiukšlinti, netriukšmauti, negadinti sėdynių.
8.6.4.    Pagarbiai bendrauti su vairuotoju ir vykdyti jo reikalavimus.
8.6.5.    Pasibaigus pamokoms ir neformalaus ugdymo užsiėmimams, vykti namo. Vykstantiems autobusu laikytis grafiko.

Parašykite komentarą