Kiti dokumentai

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Įsakymas dėl projektinių darbų

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Savarankiško mokymosi, dalyko keitimo tvarka

Mokyklos tvarkos aprašas (Aprūpinimo vadoveliais, mokymo priemonėmis)

Namų darbų skyrimo tvarka

Darbo su gabiais mokiniais programa

Asmeninės pažangos organizavimo tvarka

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2017)

Gimnazijos bendruomenės skatinimo tvarka (2017)

Mokinių elgesio taisyklės (2017)

Gimnazijai priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarkos aprašas (2017)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2018)

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (2018)

Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (2018)

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2018)

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (2018)

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (2018)

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka (2019)

Parašykite komentarą