Veiklos kryptys

DSC01768

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo organizavimas Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai: Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas; Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas; Pradinio ugdymo bendroji …

Rodyti puslapį

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Pagrindinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai: Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas; Geros mokyklos koncepcija; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas; Pagrindinio ugdymo bendrosis programos; Mokymosi …

Rodyti puslapį

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo organizavimas Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis. Vidurinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai:  Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas; Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis; Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas; 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pagrindinio …

Rodyti puslapį

Neformalusis ugdymas

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2017-2018 m.m. Neformaliojo ugdymo organizavimas I. PASKIRTIS Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga veikla vaikų  pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo  vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama. …

Rodyti puslapį

Specialiųjų poreikių ugdymas

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS   Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas Žeimelio gimnazijoje vykdomas vadovaujantis dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu; Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu; Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu; Ugdymo planu 2017-2018 m.m.  I. BENDROSIOS NUOSTATOS  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi …

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą