Veiklos kryptys

Klasė IV

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo organizavimas Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu; Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis; 2013–2014 ir 2014–2015 m.m. pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu; …

Rodyti puslapį

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Pagrindinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu; Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis; 2013–2014 ir 2014–2015 m. m. pagrindinio ir vidurinio …

Rodyti puslapį

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo organizavimas Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis. Vidurinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais:  Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu; Vidurinio ugdymo programos aprašu; Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis; 2013–2014 ir 2014–2015 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais; 2013-2014 m.m. …

Rodyti puslapį

Neformalusis ugdymas

Neformaliojo ugdymo organizavimas 2013-2014 m.m. I. PASKIRTIS Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga veikla vaikų  pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo  vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama. II. NEFORMALIOJO UGDYMO …

Rodyti puslapį

Specialiųjų poreikių ugdymas

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS   Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas Žeimelio vidurinėje mokykloje vykdomas vadovaujantis dokumentais: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu; Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu; Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu; Ugdymo planu 2013-2014 m.m.  I. BENDROSIOS NUOSTATOS  Mokinių, turinčių specialiųjų …

Rodyti puslapį

Parašykite komentarą