Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

  • Pagrindinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais:

Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu;
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;
2013–2014 ir 2014–2015 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais;
2013-2014 m.m. mokyklos ugdymo planu;
Kitais ŠMM teisės aktais;
Kitais pagrindinio ugdymo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais.

  • Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
  • Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį.
  • Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo.

Parašykite komentarą