Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

  • Pagrindinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas;
Geros mokyklos koncepcija;
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas;
Pagrindinio ugdymo bendrosis programos;
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas;
2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrieji ugdymo planai;
2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo planas;
Kiti ŠMM teisės aktai;
Kiti pagrindinio ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai.

  • Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
  • Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse.
  • Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
  • Mokinys, neatvykęs į dalyko pasiekimų patikrinimą, pasiekimus galės pasitikrinti tik kitais metais, išskyrus atvejus, jei jis yra atleistas dėl pateisinamos priežasties.
  • Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

Parašykite komentarą