Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo organizavimas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

  • Pradinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais:

Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu;
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;
2013–2014 ir 2014–2015 m.m. pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu;
 2013-2014 m.m. mokyklos ugdymo planu;
Kitais ŠMM teisės aktais;
Kitais vidurinio ugdymo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais.

  • Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas.
  • Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.
  • Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau.
  • Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Žeimelio gimnazijos pradinių klasių veikla

2013-2014 m.m.

Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas

Pradinių klasių metodinės grupės renginių planas

I klasė. Mokytoja Onutė Grigaliūnienė

DSC01764

II klasė. Mokytoja Daiva Vaidžiulienė

DSC01776

III klasė. Mokytoja Lena Zapalskienė

DSC01768

IV klasė. Mokytoja Nijolė Bernotaitė

Klasė IV

 

Parašykite komentarą