Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo organizavimas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

  • Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas;
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa;
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas;
Pradinio ugdymo bendroji programa;
2017–2018 ir 2018–2019 m.m. Pradinio ugdymo programos BENDROJO UGDYMO PLANAS;
2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo planas;
KitI ŠMM teisės aktai;
Kiti pradinį ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai.

  • Pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalo pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
  • Išimtinais atvejais į 1 klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.
  • Pradinukai mokosi lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo ir kūno kultūros. Nuo antrosios klasės pradedama mokytis pirmosios užsienio kalbos (anglų). Pradinis ugdymas yra visapusis, t. y. integraliai ugdomas vaikų kūrybiškumas, socialinės, komunikacinės, kultūrinės ir kitos svarbios kompetencijos.
  • Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Parašykite komentarą