Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo organizavimas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

  • Vidurinis ugdymas vykdomas remiantis dokumentais:

 Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu;
Vidurinio ugdymo programos aprašu;
Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis;
2013–2014 ir 2014–2015 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais;
2013-2014 m.m. mokyklos ugdymo planu;
Kitais ŠMM teisės aktais;
Kitais vidurinio ugdymo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais.

  • Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.
  • Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III–IV klasės).
  • Vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai bei galimi profesinio mokymo programų moduliai.
  • Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus.
  • Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo brandos egzaminų.

Parašykite komentarą