Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo organizavimas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

  • Vidurinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai:

 Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas;
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas;
Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis;
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas;
2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrieji ugdymo planai;
2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo planas;
Kiti ŠMM teisės aktai;
Kiti vidurinio ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai.

  • Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.
  • Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijos III–IV klasės).
  • Vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai.
  • Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus.
  • Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) ir pasirenkamąjį brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo brandos egzaminų.

Parašykite komentarą