Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Sudėtis:
  • visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai,
  • švietimo pagalbą teikiantys specialistai,
  • bibliotekininkas,
  • kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybos narių sąrašas 2021-2022 m.m.
Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.